Dnes je utorok, 16.júl 2019, meniny má: Drahomír
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Iniciatíva mladých architektov z Devínskej Novej Vsi

júl 22, 2010 - 13:37
Mladej generácii Novomešťanov nie je ľahostajný vzhľad našej mestskej časti. So svojimi nápadmi a predstavami sa predstavili verejnosti na vernisáži v priestoroch budovy Chorvátskeho múzea. Výstava vznikla vďaka finančnej pomoci zo strany vedenia samosprávy.

Ak sa pozrieme na DNV s dostatočným nadhľadom, zistíme, že toto miesto je plné kontrastov. Svoju vnútornú schizofréniu zdedilo už z dávnej minulosti, či už to bolo zo samotnej hraničnej polohy alebo z nanesených kultúrno-historických a spoločenských vrstiev. Ak sa zameriame na blízku minulosť, tak to začalo v 70. rokoch pridružením tejto dopravne vzdialenej obce k hlavnému mestu Bratislava ako mestskej časti, aj keď dodnes je samými obyvateľmi aj neobyvateľmi stále skôr vnímaná ako obytný satelit.Rozpoltenosť vstúpila aj do urbánnej štruktúry, keď boli do kľudnej dedinskej zástavby vložené veľké sídelne útvary v podobe vyšších panelových bytových domov - sídlisko Stred 70. roky, Kostolné a Podhorské 80.roky - čím prišlo aj k premiešaniu rôznych generačných a regionálnych spoločenských skupín. Zmenila sa priestorová a výšková proporcia obce, teraz už skôr mesta, ale bez námestia, parku, promenády.

V lokalite DNV spolu súperia prírodné útvary - CHKO Devínska Kobyla, Sandberg a alúvium Moravy - na jednej strane a na druhej, severnej, priemyselné parky VW. Do zmiešanej urbánnej štruktúry a funkčného konfliktu okrajových častí DNV zaujímavo vstupujú historické vrstvy siahajúce až do Samovej ríše alebo kultúrne vrstvy v podobe oživených tradícií chorvátskej komunity.

Ale všetko akoby fungovalo samostatne. Vysoké paneláky, dedinské domčeky so záhradkami, výnimočná príroda a výkonný priemysel sa vzájomne zrážajú na tomto pomerne malom území. Konfrontácia týchto protikladov je viditeľná aj z blízkych panoramatických výhľadov na celú devínskonovoveskú rovinu. Plochy sa o seba trú a v ich prienikoch, ale i v ich vnútri, vznikajú kritické miesta, ktoré by bolo potrebné dotvoriť.

V súčasnosti miestny územný vývoj podlieha klasickým tendenčným prvkom doby. Pod tlakom investorov, samozrejme, s tichou podporou komunálnych "štruktúr", je snaha vytvárať nové obytné štvrte na periférii obce, na voľnom priestranstve. V budúcnosti bude vytlačené ťažisko spoločenského života z centrálnej časti obce a pôvodná zástavba DNV ostane bez vyriešených verejných priestranstiev. Preto "zdravším" urbánnym prístupom je prirodzené zahustenie obytnej zástavby s doplnením chýbajúcich funkcií komerčného, ale aj verejného významu. Dotvorením a "uzdravením" kritických miest začnú tieto priestranstvá ovplyvňovať svoje blízke aj širšie okolie, budú komunikovať medzi sebou navzájom, vytvárať nové aktivity vo svojej blízkosti a na vzájomných prepojovacích prevádzkových osiach, a tým budú zlepšovať aj kvalitu života v obci a v danej riešenej lokalite.

Z tohto dôvodu vznikla architektonická iniciatíva pod autorským vedením architekta Daniela Šubína, ktorej snahou je tieto vybrané lokality funkčne a priestorovo „doladiť" a vytvoriť tak jedno komplexné architektonické menü ako prvý krok pre verejnú diskusiu v DNV. Nebudú to definitívne riešenia, ale skôr architektonické názory, ktoré by mali pomôcť obyvateľom, miestnym zatupiteľom, aj budúcim investorom nájsť ideálne riešenia. Dané návrhy sa len pokúsia nastaviť pozíciu - víziu, ktorá sa bude posúvať "doprava alebo doľava" tak, aby nastal v budúcnosti všeobecný spoločenský konsenzus.

Skladba riešiteľského kolektívu pozostáva najmä z domácich tvorcov, čiže bude bez akejkoľvek anonymity a lokálnej odlúčenosti, aby vzájomný dialóg miestneho architekta na jednej strane a Devínskonovovešťana na strane druhej, prebiehal priamo na vlastnom „dvorčeku". Celý kreatívny proces bude o to zložitejší, že bude prebiehať aj v samotnom vnútri autora - obyvateľa DNV a práve preto by mal byť i zodpovednejší. Návrhové koncepcie by mali vychádzať z logických odvodení daných priestorových podmienok a z konkrétnej polohy v DNV. Ich východiskom by mal byť správne "namixovaný" architektonický produkt, ktorý by mal byť ľahko čitateľný vo svojom koncepte, ale i v  konečnom vizuálnom výsledku.

Aby sa zachoval zdravý odstup od konkrétnych riešení, riešiteľský tím bude ešte doplnený o mladú architektonickú generáciu pôsobiacu na území Bratislavy, ktorá by mala pomôcť nájsť nový pohľad a invenčnosť na dané miesta v DNV. S takouto pestrou skladbou viacerých autorov je možné dosiahnuť objektívny pohľad na dané lokálne problémy a získať tak širší názorový záber.
Do dnešnej doby sme boli svedkami rôznych „miestotvorných" riešení, niektorých bohužiaľ aj zrealizovaných, ktoré sú výsledkom práve minoritného rozhodovania.

Aby sa predišlo takýmto unáhleným koncepciám, prichádzame s opačnou schémou tvorby miestnych premien ako sú obvyklé komunálne postupy. Táto aktivita nie je inicializovaná "zhora dole", kde to zväčša funguje na základe konkrétneho výberu tvorcu, ale práve naopak, "zdola hore", na báze dobrovoľnosti a kreatívnej voľnosti z pozície obyvateľa DNV, nezaujatého architekta. Tým by síce mala byť zabezpečená tvorčia sloboda a neviazanosť, ale i napriek tomu by mal finálny výstup smerovať k spoločnej ideovej koncepcii, jednému kompaktnému produktu, v ktorom by táto obec plná kontrastov splynula v jeden pestrý celok a „rozjazvené“ miesta, či nefunkčné lokality nájdu svoje nové využitie.

Autor: Ing. Mgr. Art. Daniel Šubín
Foto: autor

- - Inzercia - -