Dnes je štvrtok, 18.august 2022, meniny má: Elena, Helena
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Rodičovské práva a povinnosti

apríl 08, 2019 - 14:48
Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia maloletého dieťaťa, ak nenastane niektorá zákonom prezumovaná situácia, napr. že druhý z rodičov nežije, je neznámy, nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo súd rozhodol o pozastavení, obmedzení, či pozbavení výkonu jeho rodičovských práv a povinností.
Foto: 
shutterstock.com

Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Semančíkovej, LL.M., MBA 

je kancelária s dlhoročnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Zakladá si na poskytovaní odbornej právnej pomoci založenej predovšetkým na dôvere medzi klientom a advokátom a efektívnom poradenstve v širokom spektre občianskoprávnych a obchodnoprávnych odvetví.

Rodičovské práva a povinnosti

Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia maloletého dieťaťa, ak nenastane niektorá zákonom prezumovaná situácia, napr. že druhý z rodičov nežije, je neznámy, nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo súd rozhodol o pozastavení, obmedzení, či pozbavení výkonu jeho rodičovských práv a povinností.

K právam a povinnostiam rodičov maloletého dieťaťa patria najmä:

  • a) sústavná a dôsledná starostlivosť o jeho výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin,
  • b) zastupovanie maloletého dieťaťa,
  • c) správa majetku maloletého dieťaťa,

a pri ich výkone sú rodičia povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

Rodičia sú pri výkone rodičovských práv a povinností zásadne rovnoprávni. Skutočnosť, či rodičia sú alebo nie sú manželmi, či žijú alebo nežijú v spoločnej domácnosti, nemá na rovnoprávnosť rodičov pri výkone ich rodičovských práv a povinností vplyv. Zverením maloletého dieťaťa súdom do osobnej starostlivosti jednému z jeho rodičov nedochádza u druhého rodiča k strate žiadnej časti rodičovských práv. Tieto práva trvajú v plnom rozsahu ďalej avšak súdom sa upraví ich výkon, napr. tým, že sa upraví styk rodiča s maloletým dieťaťom, čiže čas, ktorý môže rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, s maloletým tráviť. 

Zastupovanie dieťaťa je právo konať za maloleté dieťa s právnymi účinkami pri právnych úkonoch, na ktoré nie je dieťa spôsobilé s ohľadom na jeho vek a jeho vôľovú a rozumovú vyspelosť. Ak však ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom, je zastupovanie dieťaťa rodičom vylúčené zákonom a v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka.

Správa majetku dieťaťa predstavuje jednak právo rodiča obhospodarovať majetok dieťaťa a zároveň aj povinnosť vykonávať správu majetku s náležitou starostlivosťou a v súlade so záujmami maloletého dieťaťa. Zákon o rodine bližšie upravuje napr. nakladanie s výnosmi z majetku maloletého dieťaťa, možnosti použitia majetku dieťaťa, ako aj povinnosť rodičov odovzdať dieťaťu majetok, ktorý spravovali najneskôr do 30 dní od dosiahnutia plnoletosti dieťaťa.

Podobne, ako v prípade zatupovania dieťaťa, aj v súvislosti so správou jeho majetku sa môžu vyskytnúť situácie, keď je potrebný zásah súdu vo forme ustanovenia majetkového opatrovníka maloletému dieťaťu. Takáto situácia nastane, ak sú záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so spravovaním jeho majetku ohrozené a rodičia neurobili alebo nie sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetku. Súd môže za majetkového opatrovníka ustanoviť fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá s ustanovením za majetkového opatrovníka súhlasí a spĺňa predpoklad, že funkciu majetkového opatrovníka bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťa, prípadne aj obec. Súd zároveň s ustanovením majetkového opatrovníka určí rozsah majetku, ktorý bude opatrovník spravovať, spôsob akým môže nakladať s majetkom a lehoty, v ktorých bude povinný podávať súdu správy o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa.

Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov, ktoré je garantované Ústavou Slovenskej republiky, rovnako ako aj právo detí na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.

Za účelom ochrany maloletých detí je súd oprávnený rozhodnúť o pozastavení, obmedzení alebo aj pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu.

Súd môže pozastaviť výkon rodičovských práv a povinností za predpokladu, že rodičovi vo výkone jeho rodičovských práv a povinností bráni závažná dlhodobá prekážka (napr. dlhodobý pobyt v zahraničí, dlhotrvajúca choroba rodiča, výkon trestu odňatia slobody a pod.) a súčasne je to v záujme maloletého dieťaťa.

Rodič takýmto rozhodnutím súdu svoje rodičovské práva a povinnosti nestráca, iba ich nemôže vykonávať. Pozastavenie výkonu sa vždy týka všetkých rodičovských práv a povinností. Po odpadnutí dôvodu pozastavenia súd rozhodnutie o pozastavení výkonu rodičovských práv a povinností zruší.

K obmedzeniu výkonu rodičovských práv a povinností zo strany súdu dôjde v prípadoch, že je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak rodičia:

  • a) žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života,
  • b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec,
  • c) nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.

Z uvedeného vyplýva, že musí ísť o zavinené správanie rodičov, resp. rodiča. Súd rozhodnutím súčasne určí rozsah práv a povinností, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje. Zvyšné rodičovské práva a povinnosti nedotknuté rozhodnutím súdu patria rodičovi bez zmeny. Po odpadnutí dôvodu, pre ktorý boli rodičovské práva a povinnosti obmedzené, súd môže nariadené obmedzenie zrušiť.

Najvážnejším zásahom do výkonu rodičovských práv a povinností je rozhodnutie súdu o pozbavení rodiča výkonu jeho rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. Ak sa súd dozvie o zneužívaní rodičovských práv a povinností rodičom najmä formou fyzického či psychického týrania, zneužívania, či iného zlého zaobchádzania s maloletým dieťaťom, alebo ak rodič výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd rozhodne tak, že pozbaví rodiča jeho rodičovských práv a povinností voči maloletému dieťaťu. Pri zmene pomerov a odpadnutí dôvodov pre uvedené rozhodnutie súdu je možné obnovenie výkonu rodičovských práv a povinností.

- - Inzercia - -