Dnes je štvrtok, 06.október 2022, meniny má: Natália
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

apríl 01, 2019 - 12:00
Civilný mimosporový poriadok upravuje konania v niektorých rodinnoprávnych veciach, medzi ktoré patria aj konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých.
Foto: 
shutterstock.com

Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Semančíkovej, LL.M., MBA 

je kancelária s dlhoročnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Zakladá si na poskytovaní odbornej právnej pomoci založenej predovšetkým na dôvere medzi klientom a advokátom a efektívnom poradenstve v širokom spektre občianskoprávnych a obchodnoprávnych odvetví.

Konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

Civilný mimosporový poriadok upravuje konania v niektorých rodinnoprávnych veciach, medzi ktoré patria aj konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, v rámci ktorých súd rozhoduje o:

 • mene a priezvisku maloletého,
 • úprave výkonu rodičovských práv a povinností,
 • výžive maloletého,
 • styku s maloletým,
 • poručníctve,
 • opatrovníctve maloletého,
 • odovzdaní maloletého,
 • veciach maloletého, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť,
 • schválení právneho úkonu maloletého,
 • zastupovaní maloletého,
 • správe majetku maloletého,
 • ústavnej starostlivosti a iných výchovných opatreniach,
 • ochranných opatreniach,
 • pestúnskej starostlivosti,
 • zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti,
 • iných veciach, ak to vyplýva z osobitného predpisu, ktorým je napr. zákon o rodine.

Vzhľadom k tomu, že tieto konania sa týkajú maloletých, u ktorých musí súd vždy konať v ich najlepšom záujme a dbať na ochranu ich práv a oprávnených záujmov, môže sa súdne konanie začať jednak na návrh, ako aj bez návrhu. Preto aj v prípade, ak návrh na začatie podá osoba, ktorej nesvedčí účastníctvo a súd z tohto dôvodu návrh na začatie konania odmietne, môže súd začať v danej veci konanie aj bez návrhu, ak zistí, že sú dané dôvody pre takýto postup.

Účastníkom konania je osoba, ktorú Civilný mimosporový poriadok za účastníka označuje a v prípade beznávrhových konaní je účastníkom aj ten, o koho právach a povinnostiach sa má konať.

Súdom príslušným na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je okresný súd, v obvode ktorého má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. Bydliskom treba rozumieť miesto, kde sa maloletý fakticky trvalo zdržuje. Určenie miestnej príslušnosti súdu týmto spôsobom je odôvodnené tým, že práve súd, ktorý je maloletému najbližšie, môže najlepšie zabezpečiť ochranu jeho záujmov. A práve z tohto dôvodu je pri konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých prelomená zásada o trvaní príslušnosti súdu a civilný mimosporový poriadok umožňuje preniesť príslušnosť na iný súd, a to za predpokladu, že sa zákonným spôsobom zmenili okolnosti, podľa ktorých sa určuje príslušnosť súdu a zároveň je to aj v záujme maloletého.

Návrh na začatie konania musí obsahovať tzv. všeobecné náležitosti, ktorými sú uvedenie a) súdu, ktorému sa návrh podáva, b) kto návrh podáva, c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Okrem toho musí obsahovať aj osobitné náležitosti, ktorými sú a) označenie účastníkov konania a ich zástupcov, ak ich majú, b) pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, c) označenie dôkazov na ich preukázanie a d) musí byť zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha. Navrhovateľ je zároveň povinný pripojiť k návrhu listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva, avšak ak by šlo o také listiny, ku ktorým nemá prístup, resp. ich získanie je spojené s nepomernými ťažkosťami, stačí ak takéto listinné dôkazy v návrhu iba označí. Listinné dôkazy nie je potrebné predkladať v origináli.

Keďže súd má povinnosť zistiť skutočný stav veci, má za týmto účelom súd povinnosť vykonať aj iné dôkazy, ako navrhli účastníci konania. S uvedeným súvisí aj neuplatňovanie zásady, že súd nemôže prisúdiť viac, než čoho sa domáha navrhovateľ vo svojom návrhu, ale v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých súd zásadne nie je viazaný návrhom účastníka a môže prisúdiť viac, než čoho sa domáha.

Ak je účastníkom konania maloletý a je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.

V konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých súd zásadne prejednáva vec na pojednávaní. Predvolanie na pojednávanie doručí súd všetkým účastníkom konania, ako aj tým ktorých prítomnosť je na pojednávaní potrebná (napr. kolízny opatrovník, svedok, a i.). Predvolanie musí byť doručené tak, aby predvolané osoby mali dostatok času na prípravu na pojednávanie, a to najmenej päť dní pred pojednávaním.

Vo veciach o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, o výžive maloletého, o styku s maloletým, o veciach maloletého, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť a o schválení právneho úkonu maloletého rozhoduje súd rozsudkom, ktorý vyhotoví a odošle do desiatich dní odo dňa jeho vyhlásenia. V ostatných konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých rozhoduje súd uznesením.

- - Inzercia - -