Dnes je štvrtok, 06.október 2022, meniny má: Natália
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Kolízny opatrovník

marec 25, 2019 - 13:00
V zmysle zákona o rodine zastupujú maloleté dieťa, ktoré nie je spôsobilé na právne úkony, rodičia ako jeho zákonní zástupcovia.
Foto: 

Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Semančíkovej, LL.M., MBA 

je kancelária s dlhoročnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Zakladá si na poskytovaní odbornej právnej pomoci založenej predovšetkým na dôvere medzi klientom a advokátom a efektívnom poradenstve v širokom spektre občianskoprávnych a obchodnoprávnych odvetví.

Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Semančíkovej, LL.M., MBA

Kolízny opatrovník

V zmysle zákona o rodine zastupujú maloleté dieťa, ktoré nie je spôsobilé na právne úkony, rodičia ako jeho zákonní zástupcovia. Zároveň však zákon ustanovuje výnimky, kedy toto pravidlo neplatí a to najmä v prípade, ak ide o také právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom. V takom prípade súd musí ustanoviť maloletému dieťaťu tzv. kolízneho opatrovníka, ktorý bude maloleté dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať. Ďalším dôvodom pre ustanovenie kolízneho opatrovníka súdom je situácia, keď maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu, prípadne ak zákonného zástupcu má, ale tento nemôže maloleté dieťa z vážneho dôvodu v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.

Z uvedeného vyplýva, že rodičia nemôžu zastupovať svoje deti v konaniach, v ktorých súd upravuje výkon rodičovských práv a povinností k maloletým deťom a teda rozhoduje napr. o rozvode manželstva a úprave práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode, o úprave práv a povinností k maloletým deťom, ak rodičia spolu nežijú, o zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo o striedavej starostlivosti, o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, o osvojení, ako aj v dedičskom konaní, v konaní o určenie alebo zapretie otcovstva a pod.

Úlohou kolízneho opatrovníka je chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa v uvedených situáciách.

V konaní o neodkladnom opatrení vo veciach ochrany maloletého, keď je súd povinný rozhodnúť o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia najneskôr do 24 hodín od doručenia návrhu, nie je vzhľadom na urgentnú potrebu zabezpečenia ochrany maloletého potrebné ustanoviť maloletému opatrovníka.

Kolízneho opatrovníka ustanoví príslušný súd, pričom na návrh ustanoví za opatrovníka najmä blízku osobu maloletého dieťaťa, u ktorej je predpoklad, že bude konať v záujme maloletého, ak s ustanovením súhlasí. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Za blízku osobu sa považujú aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Ak niet blízkej osoby, ktorá by súhlasila s ustanovením za opatrovníka, ustanoví súd za kolízneho opatrovníka orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Pôsobnosť týchto orgánov upravuje zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Súd za kolízneho opatrovníka zvyčajne ustanoví príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý bude v rámci konkrétneho konania zastupovať zamestnanec oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately musí vždy zohľadňovať najlepší záujem dieťaťa.

Kolízny opatrovník, aj keď nie je účastníkom konania, má v konaní pred súdom postavenie účastníka konania, ktoré ho oprávňuje k tomu, že v priebehu konania sa zúčastňuje na pojednávaniach a má právo sa vyjadrovať ku všetkým skutočnostiam, ktoré vyšli v konaní najavo. Kolízny opatrovník je oprávnený navrhovať súdu vykonanie dôkazov a taktiež navrhuje súdu, ako má vo veci rozhodnúť s prihliadnutím na záujem dieťaťa a názor dieťaťa k prejednávanej veci, ktorý súdu prezentuje.

Z procesného postavenia kolízneho opatrovníka vyplýva jeho povinnosť vždy uplatňovať procesné práva dieťaťa v konaní pred súdom.

Návrhy a vyjadrenia kolízneho opatrovníka, ktoré súdu prednesie, musia vychádzať z objektívneho zisťovania pomerov dieťaťa a musia byť riadne zdôvodnené. Skutočnosti zistené kolíznym opatrovníkom z prešetrenia pomerov dieťaťa, ako aj nové skutočnosti, ktoré počas konania vyšli najavo, predkladá kolízny opatrovník súdu. Vyjadrenia kolízneho opatrovníka na pojednávaní ústne do zápisnice, ako i písomné správy doručené súdu, sú tak z procesného hľadiska dôležité dôkazy, ktoré prispievajú k objektívnemu posúdeniu veci súdom a následnému vydaniu rozhodnutia, ktoré chráni práva a oprávnené záujmy dieťaťa

- - Inzercia - -