Dnes je štvrtok, 06.október 2022, meniny má: Natália
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Neodkladné opatrenia

marec 18, 2019 - 12:00
Inštitút neodkladného opatrenia je možné využiť aj vo veciach maloletých detí a to vtedy, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo to vyžaduje verejný záujem.
Foto: 
shutterstock.com

Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Semančíkovej, LL.M., MBA 

je kancelária s dlhoročnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Zakladá si na poskytovaní odbornej právnej pomoci založenej predovšetkým na dôvere medzi klientom a advokátom a efektívnom poradenstve v širokom spektre občianskoprávnych a obchodnoprávnych odvetví.

Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Semančíkovej, LL.M., MBA

Neodkladné opatrenia

Inštitút neodkladného opatrenia je možné využiť aj vo veciach maloletých detí a to vtedy, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo to vyžaduje verejný záujem. V zmysle Civilného mimosporového poriadku je možné neodkladné opatrenie nariadiť aj bez návrhu v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu, teda aj v konaniach vo veciach starostlivosti o maloletých. Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť pred začatím konania vo veci samej, počas konania, ako aj po jeho skončení.

Civilný mimosporový poriadok upravuje osobitne neodkladné opatrenia vo veciach:

 • ochrany maloletého
 • výživného
 • osobnej starostlivosti o maloletého
 • o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých.

Neodkladné opatrenie vo veciach ochrany maloletého súd nariadi, ak sa ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie a priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený. Neodkladným opatrením, ktoré súd vydá do 24 hodín od doručenia návrhu na jeho vydanie (ak bol podaný návrh), sa maloletý dočasne zverí do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú súd v uznesení určí. Uznesenie o neodkladnom opatrení je vykonateľné vyhlásením, prípadne len čo bolo vyhotovené a doručuje sa účastníkom až pri uskutočnení jeho výkonu.

Neodkladné opatrenie vo veciach výživného môže súd nariadiť na návrh (ak ide o inú než maloletú osobu) a bez návrhu (ak ide o maloleté dieťa). Základným predpokladom je existencia vyživovacej povinnosti k dieťaťu podľa zákona o rodine. Výška výživného určená súdom neodkladným opatrením musí byť minimálne v rozsahu 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona, t. j. v súčasnosti 28,08 eur mesačne, avšak väčšinou súdy určia vyššie nevyhnutné výživné, spravidla 50 eur mesačne na dieťa.

Neodkladným opatrením vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého môže súd nariadiť, aby ten, kto má maloletého pri sebe, maloletého odovzdal do starostlivosti toho, koho označí súd alebo do striedavej osobnej starostlivosti. Ak bolo konanie o nariadení tohto neodkladného opatrenia začaté na návrh, súd rozhodne najneskôr do 7 dní od doručenia návrhu. Uznesenie o neodkladnom opatrení je vykonateľné vyhlásením, prípadne len čo bolo vyhotovené a ak je predpoklad, že by bol výkon rozhodnutia zmarený, doručuje sa účastníkom až pri uskutočnení jeho výkonu.

Neodkladné opatrenie o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých môže súd nariadiť na návrh orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a povoliť tak vstup do obydlia, v ktorom sa nachádza maloletý, ak tento orgán disponuje informáciami nasvedčujúcimi napr. že s dieťaťom je zle zaobchádzané, že zdravie či život dieťaťa môžu byť ohrozené a pod. a orgánu nebolo umožnené preveriť stav dieťaťa inak. Rozhodnutie súd vydá do 24 hodín od doručenia návrhu.

Pokiaľ nie je v civilnom mimosporovom poriadku určená iná lehota, rozhodne súd o návrhu neodkladného opatrenia v lehote 30 dní od doručenia návrhu.

Ak sa zmenili pomery alebo odpadli dôvody, pre ktoré bolo neodkladné opatrenie nariadené, môže toto neodkladné opatrenie súd zrušiť aj bez návrhu.

Zásadnými požiadavkami pri neodkladných opatreniach sú vždy ochrana maloletého a jeho záujmov.

AKTUÁLNE:

Od 16. februára 2019 sa v Európskej únii uplatňuje nové nariadenie o verejných listinách (Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/1191), vďaka ktorému sa odstráni administratívna záťaž pre občanov pri predkladaní verejných listín vydaných v jednom členskom štáte EÚ orgánom v druhom členskom štáte. Uľahčenie pre občanov EÚ spočíva v zrušení požiadaviek na vyššie overenie verejných listín, resp. na ich apostiláciu, na úradné preklady verejných listín, ako aj na súčasné predkladanie originálu a osvedčenej kópie verejnej listiny.

Nariadenie sa bude v zásade vzťahovať na verejné listiny vydané pre občana EÚ orgánmi členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, a ktoré osvedčujú nasledovné skutočnosti:

 1. narodenie, že osoba žije, úmrtie,
 2. meno,
 3. manželstvo (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu),
 4. rozvod, rozluku, alebo vyhlásenie manželstva za neplatné,
 5. registrované partnerstvo (vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatút registrovaného partnerstva),
 6. zrušenie registrovaného partnerstva, jeho rozluku alebo vyhlásenie za neplatné,
 7. rodičovstvo, osvojenie,
 8. bydlisko a/alebo pobyt,
 9. štátnu príslušnosť,
 10. neexistenciu záznamu v registri trestov. 

Pre užší okruh vyššie uvedených verejných listín (písm. a, c, e, h, j) nebude potrebné, pri splnení určitých podmienok, vyhotovovať úradný preklad do úradného jazyka členského štátu EÚ, v ktorom budú listiny predložené. Napr. verejné listiny, ktoré majú byť predložené orgánu Slovenskej republiky a budú vydané orgánom iného členského štátu EÚ, nevyžadujú úradný preklad do slovenského jazyka, ak sú vystavené priamo v slovenskom, prípadne v českom jazyku. Za týmto účelom sa zaviedli viacjazyčné štandardné formuláre k vyššie uvedeným verejným listinám, ktoré orgán vyhotovujúci verejnú listinu na žiadosť pripojí k verejnej listine.

- - Inzercia - -