Dnes je štvrtok, 18.august 2022, meniny má: Elena, Helena
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Dohody o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

marec 04, 2019 - 13:00
§ 36 ods. 1 Zákona o rodine hovorí, že „Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností...“
Foto: 
shutterstock.com

Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Semančíkovej, LL.M., MBA 

je kancelária s dlhoročnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Zakladá si na poskytovaní odbornej právnej pomoci založenej predovšetkým na dôvere medzi klientom a advokátom a efektívnom poradenstve v širokom spektre občianskoprávnych a obchodnoprávnych odvetví.

Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Semančíkovej, LL.M., MBA

Dohody o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

§ 36 ods. 1 Zákona o rodine hovorí, že „Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností...“

Základným predpokladom takejto „rodičovskej dohody“ je skutočnosť, že „rodičia spolu nežijú“. Častým omylom rodičov je domnienka, že takáto dohoda je platná až po schválení súdom. To však nie je pravda, keďže zákon viaže schválenie dohody súdom len a výlučne na jej vykonateľnosť, čo znamená, že každý z rodičov môže požiadať súd o výkon rozhodnutia (v tomto prípade súdom schválenej rodičovskej dohody, ak ju druhý z rodičov dobrovoľne neplní).

V rodičovskej dohode sa môžu rodičia dohodnúť:

  • o tom, kto z rodičov sa bude osobne starať o maloleté dieťa,
  • o tom, či zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok budú obaja rodičia alebo iba jeden z rodičov,
  • o styku druhého rodiča s maloletým dieťaťom,
  • o výške výživného,
  • o striedavej starostlivosti.

Rodičia sa môžu dohodnúť aj na ďalších alebo len na niektorých z uvedených práv a povinností.

Súd pri schvaľovaní rodičovskej dohody rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby a aj na schopnosti rodičov dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa.

Zákon v podstate rozlišuje dva zásadné druhy rodičovských dohôd. Rodičovskú dohodu v konaní o rozvod manželstva a dohodu v prípade, ak rodičia spolu nežijú. Právna prax však pozná aj prípady, keď k schváleniu rodičovskej dohody zo strany súdu nedošlo, napriek súhlasu oboch rodičov, z uvedených dôvodov a takúto možnosť „neschválenia dohody“ je potrebné mať na zreteli pred podaním návrhu na jej schválenie súdom.

V ďalšom čísle Slovenky sa budeme venovať téme výživného pre maloleté a plnoleté dieťa.

Napíšte nám vaše otázky a tie, ktoré vyberieme, uverejníme spolu s odpoveďami. Otázky posielajte na adresu: Redakcia Slovenka, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava.

OTÁZKY ČITATEĽOV:

S otcom môjho dieťaťa sme uzatvorili dohodu, ktorou sme sa dohodli na starostlivosti o dcérku aj na výživnom. Je potrebné predložiť dohodu súdu? A ako?

Alica, Bratislava

Dohodu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností nemusíte predložiť súdu na schválenie, avšak dôrazne vám to odporúčame. Iba súdom schválená rodičovská dohoda je vykonateľná. Na súd je potrebné podať návrh na schválenie dohody súdom, jeho prílohou bude vami uzatvorená dohoda a rodný list dieťaťa. V návrhu uvediete najmä označenie príslušného súdu, označenie rodičov a dieťaťa, výšku príjmu rodičov, obsah vašej dohody a petit návrhu, t. j. – čo navrhujete schváliť a, samozrejme, dátum a podpis.

S manželom spolu nežijeme už dva roky a ohľadne našich dvoch maloletých detí sme uzatvorili dohodu o starostlivosti aj o výživnom. Teraz sa chceme rozviesť. Bude táto dohoda platiť aj po rozvode?

Rodičovská dohoda, ktorú ste uzatvorili, upravuje vaše rodičovské práva a povinnosti iba na čas do rozvodu. Ak sa viete s manželom dohodnúť, môžete uzavrieť aj rodičovskú dohodu na čas po rozvode, ktorú schváli súd. V opačnom prípade rozhodne o úprave vašich práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode súd. Upozorňujeme tiež, že súd pri schvaľovaní dohody prihliada vždy na záujmy dieťaťa a ak bude mať za to, že dohoda, ktorú rodičia uzavreli, nie je v záujme dieťaťa, dohodu neschváli.  

AKTUÁLNE:

Novelou Zákonníka práce účinnou od 1. 1. 2019 sa zaviedol absolútny zákaz zamestnávateľovi uložiť zamestnancovi povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a podmienkach zamestnávania.

Zákonník práce zároveň upravuje, že nikto nesmie byť na pracovisku prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že nezachová mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. Pokiaľ zamestnávateľ nedodrží ustanovené podmienky, môže sa zamestnanec obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.

V súvislosti s uvedeným sa od 1. 1. 2019 stávajú neplatné tie ustanovenia pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo inej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktoré by zamestnanca zaväzovali zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a podmienkach zamestnávania.

Ďalšie aktuality a tematické príspevky nájdete na webovej stránke našej advokátskej kancelárie www.aks.sk.

- - Inzercia - -