Dnes je štvrtok, 18.august 2022, meniny má: Elena, Helena
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Vzdelávanie zamestnancov

december 07, 2019 - 19:31
Súčasťou vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec je aj sociálna politika zamestnávateľa, ktorá zahŕňa napríklad stravovanie a rekreáciu zamestnancov, úpravu pracovných podmienok zamestnancov, osobitne mladistvých zamestnancov, zamestnancov so zdravotným postihnutím a iné, a v neposlednom rade aj vzdelávanie zamestnancov.
Foto: 
shutterstock.com

Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Semančíkovej, LL.M., MBA 

je kancelária s dlhoročnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Zakladá si na poskytovaní odbornej právnej pomoci založenej predovšetkým na dôvere medzi klientom a advokátom a efektívnom poradenstve v širokom spektre občianskoprávnych a obchodnoprávnych odvetví.

Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov upravuje Zákonník práce v § 153 až § 155. Zamestnávateľ, ktorý sa stará o prehlbovanie či zvyšovanie kvalifikácie  zamestnancov, tak získava zamestnancov, ktorí sú schopní kvalitnejšie a efektívnejšie vykonávať svoju prácu. Na druhej strane tým však získavajú aj samotní zamestnanci, ktorí tak môžu nadobudnúť nové vedomosti, schopnosti a zručnosti, čím zvyšujú hodnotu svojej pracovnej sily a v neposlednom rade to môže pre nich znamenať vyššiu pravdepodobnosť udržania si pracovného miesta či získanie lepšej pracovnej pozície.

Úlohou zamestnávateľa je starať sa o ďalšie vzdelávanie zamestnancov a to formou prehlbovania ich kvalifikácie alebo formou zvyšovanie ich kvalifikácie. O prehlbovanie kvalifikácie (vrátane jej udržiavania a obnovovania) pôjde vtedy, ak nedochádza k zvýšeniu kvalifikačného stupňa, t. j. zamestnanec nezíska napríklad vysokoškolské vzdelanie. Pôjde teda najmä o  absolvovanie rôznych kurzov či školení za účelom zlepšenia alebo zefektívnenia výkonu práce. Zákonník práce ukladá zamestnancovi povinnosť sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. S tým súvisí oprávnenie zamestnávateľa nariadiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní za účelom prehĺbenia jeho kvalifikácie. Ak zamestnávateľ uloží zamestnancovi, aby sa zúčastnil takéhoto vzdelávania, je zamestnanec povinný tak urobiť. V opačnom prípade to môže byť zamestnávateľom hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny.

Náklady na prehlbovanie kvalifikácie znáša v plnom rozsahu zamestnávateľ bez nároku na ich prípadnú následnú náhradu zamestnancom. Ani v prípade skončenia pracovného pomeru, nemôže zamestnávateľ od zamestnanca žiadať úhradu nákladov na prehlbovanie kvalifikácie tohto zamestnanca, a to ani čiastočne. Zákonník práce však upravuje aj jednu výnimku, a to, ak náklady na prehlbovanie kvalifikácie presiahnu 1 700 eur. V takomto prípade má zamestnávateľ možnosť uzatvoriť so zamestnancom dohodu podľa § 155 ods. 2 Zákonníka práce, ktorej predmetom bude záväzok zamestnanca zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere po dohodnutú dobu a pre prípad, že nezotrvá, povinnosť nahradiť zamestnávateľovi náklady uhradené zamestnávateľom na prehĺbenie kvalifikácie, resp. ich pomernú časť. Uzatvorením takejto dohody však zamestnávateľ stráca právo nariadiť zamestnancovi účasť na takomto ďalšom vzdelávaní. Účasť na takomto vzdelávaní sa považuje za výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda. 

Zvyšovanie kvalifikácie na druhej strane predstavuje získanie vyššieho stupňa vzdelania. Zvyšovanie kvalifikácie je prekážkou v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ nie je oprávnený zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie nariadiť, ale zároveň je na rozhodnutí zamestnávateľa, či s takýmto vzdelávaním zamestnanca súhlasí a za akých podmienok. Pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodol takéto ďalšie vzdelávanie zamestnancovi umožniť, môže so zamestnancom uzavrieť písomnú dohodu podľa § 155 ods. 2 Zákonníka práce. Dohoda musí obsahovať:

  1. druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia,
  2. študijný odbor a označenie školy,
  3. dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere,
  4. druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere počas dohodnutej doby.

V dohode si môžu dohodnúť, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za účelom štúdia pracovné voľno v potrebnom rozsahu, náhradu mzdy, prípadne že mu náklady na takéto vzdelávanie celkom alebo čiastočne uhradí. Na druhej strane tomu však zodpovedá zmluvný záväzok zamestnanca zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere po dohodnutú lehotu, najviac však päť rokov, prípadne povinnosť uhradiť náklady na štúdium vynaložené zamestnávateľom.

- - Inzercia - -