Dnes je pondelok, 03.október 2022, meniny má: Stela
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

december 11, 2019 - 08:00
Je práve rok, čo nadobudol účinnosť zákon č. 52/2018 Z.z., ktorý novelizoval aj zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri. V zmysle tejto novelizácie majú s účinnosťou od 1. novembra 2018 právnické osoby povinnosť do obchodného registra zapisovať aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod.
Foto: 
shutterstock.com

Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Semančíkovej, LL.M., MBA 

je kancelária s dlhoročnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Zakladá si na poskytovaní odbornej právnej pomoci založenej predovšetkým na dôvere medzi klientom a advokátom a efektívnom poradenstve v širokom spektre občianskoprávnych a obchodnoprávnych odvetví.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Je práve rok, čo nadobudol účinnosť zákon č. 52/2018 Z.z., ktorý novelizoval aj zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri. V zmysle tejto novelizácie majú s účinnosťou od 1. novembra 2018 právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, povinnosť do obchodného registra zapisovať aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. V prípade právnickej osoby medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä fyzická osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu (t. j. štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu).

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Pre právnické osoby už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), počas ktorého si musia tieto údaje zapísať (t. j. podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi). Pre zápis, rovnako ako aj pre zmenu a výmaz údajov o konečných užívateľoch výhod pre už zapísané právnické osoby, je dostupný formulár č. 31.

Pri prvozápise právnickej osoby sa údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisujú priamo v prvozápisovom formulári podľa typu zapisovaného subjektu.

Do obchodného registra sa zapisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu (§ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov).

Za návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra sa neplatí žiaden poplatok. Návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra sa nedokladá listinami, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať. Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

V prípade nedodržania tejto povinnosti v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 31. 12. 2019, hrozí sankcia, ktorou je uloženie pokuty konateľovi, resp. osobe oprávnenej konať za spoločnosť, až do výšky 3 310 eur.

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

- - Inzercia - -