Dnes je štvrtok, 18.august 2022, meniny má: Elena, Helena
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Zastavenie exekúcií pre nemajetnosť a starých exekúcií

december 13, 2019 - 08:00
Exekúcie sú dnes aktuálna téma, a to aj vzhľadom na kroky prijaté zákonodarcom v posledných rokoch, v súvislosti so snahou o riešenie veľkého množstva exekúcií. Mnohé z exekúcií sa „ťahajú“ už niekoľko rokov a vymožiteľnosť pohľadávok je nízka až nulová.
Foto: 
shutterstock.com

Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Semančíkovej, LL.M., MBA 

je kancelária s dlhoročnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Zakladá si na poskytovaní odbornej právnej pomoci založenej predovšetkým na dôvere medzi klientom a advokátom a efektívnom poradenstve v širokom spektre občianskoprávnych a obchodnoprávnych odvetví. www.aks.sk, [email protected], +421 2 323 543 90

Zastavenie exekúcií pre nemajetnosť a starých exekúcií

Už novelou exekučného zákona účinnou od 1. apríla 2017 sa zaviedla povinnosť exekútora vydať upovedomenie o zastavení exekúcie, ak sa do tridsiatich mesiacov (pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby), resp. do piatich rokov (pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby) od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a stačili by aspoň na úhradu trov exekútora. Takýto postup je však možný iba pri exekučných konaniach, ktoré sa začali 1. apríla 2017 a neskôr. Na staršie exekúcie sa nevzťahuje.

Narastajúci počet nových exekúcií a vyše dva milióny už prebiehajúcich exekúcií viedli zákonodarcu k tomu, že prijal zákon č. 233/2019 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2020. Predmetom tohto zákona je upravenie postupu ukončenia tzv. starých exekúcií, t. j. exekúcií začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. 

V zmysle zákona sa stará exekúcia zastavuje priamo zo zákona, ak:

  • uplynula rozhodná doba a nejde napr. o vymoženie pohľadávky na výživnom, uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, alebo starú exekúciu, v ktorej bolo v posledných 18 mesiacoch vymožených aspoň 15 eur,
  • oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,
  • zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený alebo
  • dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie.

Rozhodnou lehotou je lehota piatich rokov, ktorá plynie odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi. Zákon však v § 4 upravuje aj prípady, keď dochádza k predĺženiu vyššie uvedenej rozhodnej lehoty a to najmä vtedy, ak súd rozhoduje o odklade starej exekúcie, zastavení starej exekúcie, námietkach proti starej exekúcii a i.

Ak sú naplnené zákonné predpoklady na zastavenie starej exekúcie, stará exekúcia sa zo zákona zastaví a exekútor vyhotoví upovedomenie o zastavení starej exekúcie, ktoré je povinný zaslať oprávnenému najneskôr do 120 dní od zastavenia starej exekúcie. Ak ide o starú exekúciu, ktorá sa zastavuje už dňom účinnosti zákona, je povinný ju zaslať do 28. 5. 2020.

V prípade zastavenia starej exekúcie vzniká exekútorovi voči oprávnenému nárok na trovy exekúcie pozostávajúce z trov exekútora, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z prijatého alebo vymoženého plnenia oprávnene ponechal a z paušálnych trov vo výške 35 eur (prípadne ešte DPH v zákonnej výške). Na úhradu iných trov starej exekúcie nemá exekútor nárok.

Oprávnený má možnosť podať proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie námietky, ak má za to, že upovedomenie bolo vydané v rozpore so zákonom. Námietky sa podávajú u príslušného exekútora v lehote 30 dní odo dňa, kedy bolo oprávnenému upovedomenie doručené. O námietkach rozhoduje exekučný súd.

Exekučné konanie sa končí právoplatnosťou uznesenia súdu o zamietnutí alebo odmietnutí námietok a v prípade, ak námietky podané neboli, doručením upovedomenia o zastavení starej exekúcie súdu. Exekučné konanie sa končí aj právoplatnosťou uznesenia súdu, ktorým určí, že došlo k zastaveniu starej exekúcie, ak exekútor nesplní svoju povinnosť vyhotoviť a zaslať upovedomenie o zastavení starej exekúcie. Ukončenie exekučného konania oznámi exekútor oprávnenému.

Zákon súčasne upravuje možnosť podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie oprávneným. Uvedené je umožnené aj tým, že pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa po ukončení exekučného konania podľa tohto zákona nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok. 

- - Inzercia - -