Dnes je štvrtok, 18.august 2022, meniny má: Elena, Helena
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Nový zákon o občianskych preukazoch

december 15, 2019 - 08:00
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 28. 10. 2019 nový zákon o občianskych preukazoch, ktorý nadobudne účinnosť 1. 12. 2019.
Foto: 
Sita

Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Semančíkovej, LL.M., MBA

je kancelária s dlhoročnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Zakladá si na poskytovaní odbornej právnej pomoci založenej predovšetkým na dôvere medzi klientom a advokátom a efektívnom poradenstve v širokom spektre občianskoprávnych a obchodnoprávnych odvetví.

Nový zákon o občianskych preukazoch

Hlavným účelom zákona je zabezpečiť, aby bol každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky držiteľom občianskeho preukazu s čipom a to najneskôr do 31. 12. 2021. Uvedené úzko súvisí s projektom elektronického zdravotníctva, nakoľko po 31. 12. 2021 bude pre občanov Slovenskej republiky občiansky preukaz s čipom jediným autentifikačným prostriedkom na prístup k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky občana podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme (eZdravie).

Práve pre účely projektu eZdravie zavádza zákon popri bežných občianskych preukazoch s čipom aj nové občianske preukazy bez podoby tváre. Takéto občianske preukazy nebudú obsahovať fotografiu občana a ani jeho podpis a budú mať platnosť 15 rokov. Preukaz bez podoby tváre je určený pre občanov Slovenskej republiky:

  1. mladších ako 15 rokov;
  2. starších ako 65 rokov, ak majú občiansky preukaz bez čipu.

Občianske preukazy bez podoby tváre budú vydávané automaticky:

  • pri narodení občana,
  • pri udelení štátneho občianstva osobe mladšej ako 15 rokov,
  • pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Občianske preukazy bez podoby tváre budú vydávané ministerstvom vnútra z úradnej moci na základe dát z registra obyvateľov. Preukazy budú vydávané automaticky a zaslané na adresu trvalého pobytu občana uvedeného v registri obyvateľov.

Občanovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý do 31. 12. 2021 nedovŕši vek 15 rokov, ako aj občanovi staršiemu ako 65 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý nemá občiansky preukaz s čipom, vydá ministerstvo občiansky preukaz bez podoby tváre bezplatne najneskôr do 31. 12. 2021.

Ďalšou nemenej dôležitou novinkou je možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu (s podobou tváre) s čipom aj pre občanov Slovenskej republiky mladších ako 15 rokov. Tento doklad bude možné použiť namiesto cestovného pasu pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú rovnocenne, ako je to u občanov starších ako 15 rokov, a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb. Platnosť občianskeho preukazu (s podobou tváre) s čipom bude 2 roky pre deti do 6 rokov a 5 rokov pre deti od 6 do 15 rokov.

O vydanie občianskeho preukazu (s podobou tváre) s čipom budú môcť v zmysle nového zákona požiadať aj občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú na našom území trvalý pobyt. Platnosť dokladu bude 10 rokov. Zákon túto možnosť upravuje z dôvodu, aby aj títo občania mali možnosť využívať elektronickú funkcionalitu občianskych preukazov. Zároveň bude takýto doklad aj cestovným odkladom v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

Vydanie občianskeho preukazu (s podobou tváre) s čipom bude v oboch prípadoch spoplatnené správnym poplatkom vo výške 4,50 €. Občianske preukazy vydané do 30. 11. 2019 ostávajú platné do uplynutia lehoty platnosti v nich uvedenej. Občianske preukazy vydané s neobmedzenou lehotou platnosti zostávajú v platnosti s neobmedzenou lehotou platnosti.

AKTUÁLNE

V zmysle novelizácie zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2020, dochádza k sprísneniu podmienok oddlženia fyzickej osoby. Kým podľa aktuálnej právnej úpravy je dlžník oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie, podľa novelizovaného znenia bude môcť podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba vtedy, ak exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie trvá už minimálne jeden rok. Účelom je zabrániť špekulatívnemu konaniu nepoctivých dlžníkov.

Kontaktné údaje: www.aks.sk, [email protected], +421 2 323 543 90

- - Inzercia - -