Dnes je štvrtok, 18.august 2022, meniny má: Elena, Helena
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Susedské vzťahy

február 03, 2020 - 15:00
Úprava susedských vzťahov vychádza najmä z ustanovenia § 127 Občianskeho zákonníka. Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon práv inej osoby.
Foto: 
shutterstock.com

Susedské vzťahy

Vlastník má síce oprávnenie predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním, avšak iba v medziach zákona, čo znamená, že pri výkone svojich práv nesmie okrem iného neprimerane zasahovať do práv iných osôb. Susedské vzťahy vznikajú najmä medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľností (napr. pozemok, dom, byt). Nemožno tomu však rozumieť tak, že musí ísť len o bezprostredne susediace nehnuteľnosti, ale môže ísť pokojne aj o vzdialenejšieho suseda. Ohrozeným susedom môže byť fyzická i právnická osoba, môže to byť aj nájomca nehnuteľnosti či osoba oprávnená z vecného bremena.
Občiansky zákonník v § 127 príkladmo vymenúva spôsoby, ktorými dochádza k obmedzovaniu práv „suseda“.

Vlastník najmä nesmie:

  • • ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku;
  • Vlastník teda nesmie vykonávať na nehnuteľnosti také úpravy, ktoré by zbavili susediacu nehnuteľnosť opory, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť napr. k zosuvu pôdy, pohybu stavby a pod., pokiaľ nevykoná dostatočné opatrenia na ochranu susediacich nehnuteľností. Ak by vlastník túto povinnosť nesplnil, môže potrebné opatrenia vykonať vlastník ohrozenej nehnuteľnosti a požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov a prípadne aj náhradu škody.
  • • nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami;
  • Nie každé obťažovanie suseda spadá pod ochranu poskytovanú právnymi predpismi, ale musí ísť o obťažovanie nad mieru primeranú pomerom. Na objektívne určenie, či ide o obťažovanie nad mieru primeranú pomerom, je často potrebné vykonať príslušné merania a vziať do úvahy aj napr. čas, miesto, miestne pomery a pod.
  • • nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a
  • • nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
Okrem Občianskeho zákonníka sa úpravou susedských vzťahov zaoberá aj zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy, aby nedošlo napr. k zamoreniu hmyzom či hlodavcami alebo k poškodeniu častí domu. Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívateľských práv. Nemôže napríklad vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo by menil vzhľad domu bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti, zariadenia a príslušenstvo domu alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Ochrany svojho práva sa dotknutý sused môže domáhať najmä:

  • na obci, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, pričom obec môže predbežne takýto zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.
  • na súde, kde sa môže domáhať, aby bola žalovanému určená povinnosť zdržať sa určitého neoprávneného zásahu, ktorým obťažuje svojho suseda alebo ktorým vážne ohrozuje výkon jeho práv. Ak hrozí vážne nebezpečenstvo škody, súd môže uložiť aj povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody. Pokiaľ by ani na základe právoplatného rozsudku vlastník s rušivými zásahmi neprestal, je možné vymáhať splnenie povinnosti exekúciou.
  • na polícii, ak sused svojím konaním spáchal priestupok alebo trestný čin. Najčastejšími priestupkami sú priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 zákona o priestupkoch, napr. rušenie nočného pokoja, za ktorý môže byť uložená pokuta do 100 eur, rôzne schválnosti iné hrubé správanie, ktoré spadajú pod priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa ustanovenia § 49 zákona o priestupkoch, za ktoré môže byť uložená pokuta do 99 eur.

- - Inzercia - -