Dnes je streda, 07.december 2022, meniny má: Ambróz
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Vydedenie

október 25, 2019 - 12:00
Každý z nás je potenciálny dedič a to, či budeme dediť, závisí aj od toho, ako sa k predkom správame, aký život vedieme a ako naše správanie prípadný poručiteľ hodnotí. Občiansky zákonník dáva poručiteľovi formou inštitútu vydedenia možnosť rozhodnúť, či sme „hodní“ dedičstva. Vydedenie je jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorým prejavuje svoju vôľu, aby jeho potomok nedostal dedičský podiel, na ktorý by mal podľa zákona nárok.
Foto: 
shutterstock.com

PRÁVNA PORADŇA - Vydedenie

Vydedenie sa týka výlučne potomkov (detí) poručiteľa, t. j. neopomenuteľných dedičov. Vydediť možno tak plnoletých potomkov, ako aj maloletých. Ak poručiteľ v listine o vydedení neurčí inak, vydedenie sa týka iba dieťaťa poručiteľa. Ak však má poručiteľ záujem, aby sa dôsledky vydedenia jeho potomka vzťahovali aj na potomkove deti, t. j. vnukov poručiteľa, prípadne aj ich ďalších potomkov, musí túto vôľu v listine o vydedení výslovne určiť.
Iba na poručiteľovi závisí, či bude vydedenie úplné alebo čiastočné. Čiastočným vydedením môže poručiteľ napríklad vylúčiť dedenie určitého majetku (napr. konkrétnej nehnuteľnosti a pod.).
Rovnako ako závet, aj listina o vydedení musí spĺňať zákonom stanovené formálne i obsahové náležitosti. Nie je zároveň vylúčené, aby boli oba prejavy uvedené spoločne na jednej listine. Listina o vydedení môže byť napísaná vlastnou rukou a vlastnoručne podpísaná alebo môže byť zriadená aj v inej písomnej forme za prítomnosti svedkov, prípadne vo forme notárskej zápisnice. Listina o vydedení musí okrem údajov týkajúcich sa poručiteľa obsahovať označenie potomka či potomkov, ktorí majú byť vydedení, výslovné uvedenie niektorého zo zákonných dôvodov pre vydedenie a, samozrejme, deň, mesiac a rok, kedy bola listina o vydedení podpísaná.
Vydediť potomka nemožno bez uvedenia dôvodu, prípadne z akéhokoľvek dôvodu, ale iba z dôvodov vymenovaných v § 469a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Poručiteľ môže vydediť potomka, ak
v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
trvalo vedie neusporiadaný život.
Dôvod vydedenia musí exis- tovať v čase spísania listiny o vydedení a musí byť kon- kretizovaný do takej miery, aby bol zrozumiteľný a určitý, aby sa predišlo prípadným sporom či neplatnosti vydedenia.
Listinu o vydedení môže poručiteľ zrušiť napríklad jej fyzickým zničením, jej odvolaním alebo zriadením neskoršieho závetu, v ktorom určí za svojho dediča aj potomka, ktorého predtým vydedil.
Vydedený potomok sa môže proti vydedeniu brániť žalobou o neplatnosť vydedenia.

OTÁZKA ČITATEĽA:
Po mojom nebohom otcovi by som mala zdediť jednoizbový byt a nejaké osobné veci. Otec však narobil aj dlhy. Ak prijmem dedičstvo, budem musieť jeho dlžoby vyplatiť? A do akej výšky?
Aneta K., Veľký Krtíš

Dobrý deň,
v prípade, že dedičstvo neodmietnete, budete ako dedič zodpovedať aj za poručiteľove dlhy, a to do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. V prípade, že by existovalo viac dedičov, budú za poručiteľove dlhy zodpovedať všetci dedičia, a to podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Dedičia zodpovedajú za poručiteľove dlhy aj svojím vlastným majetkom, teda nie iba majetkom, ktorý dedením nadobudli. Čo sa týka dlhov, na dediča prechádzajú dlhy, ktoré existovali v čase smrti poručiteľa, aj keď ešte neboli splatné, prípadne u ktorých ešte nie je známa ich výška.

- - Inzercia - -