Dnes je štvrtok, 18.august 2022, meniny má: Elena, Helena
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Dedenie

august 30, 2019 - 15:00
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dediť je možné podľa závetu, zo zákona alebo z oboch dôvodov súčasne.
Foto: 
shutterstock.com

DEDENIE ZO ZÁVETU

Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou (tzv. vlastnoručný závet) alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. Občiansky zákonník podrobne upravuje základné náležitosti závetu, ďalšie podmienky pre spísanie závetu osobami so zdravotným postihnutím či maloletými osobami, ako aj požiadavky na osoby, ktoré sú svedkami pri spísaní závetu.
Poručiteľ v závete určí dedičov, ďalej veci a práva, ktoré im majú pripadnúť, prípadne aj podiel, v akom majú tieto práva a veci nadobudnúť, v opačnom prípade platí, že podiely dedičov sú rovnaké. Akékoľvek podmienky uvedené v závete (napr. že poručiteľ podmieni nadobudnutie dedičstva vykonaním nejakého úkonu zo strany dediča alebo určitým správaním dediča) sú bez právnych následkov a neprihliada sa na ne.

Voľnosť poručiteľa pri rozhodovaní, komu a čo odkáže, je zákonom obmedzená s ohľadom na tzv. neopomenuteľných dedičov, t.j. potomkov poručiteľa. Maloletým potomkom sa musí aj podľa závetu dostať aspoň toľko, koľko je ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň polovica ich dedičského podielu, ktorý by dostali, ak by dedili zo zákona. Závet, ktorý tomu odporuje, je v danej časti neplatný.

Zákon však zároveň poručiteľovi dáva možnosť neopomenuteľného dediča vydediť a v takom prípade neuvedenie tohto dediča v závete samozrejme nespôsobuje neplatnosť závetu.

DEDENIE ZO ZÁKONA

Dedenie zo zákona je založené na rozdelení dedičov do štyroch dedičských skupín:

  1. Poručiteľove deti a manžel, pričom dedia rovnakým dielom. V prípade, že niektoré dieťa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. A ak nededia ani tieto deti, dedia ich potomkovia. Pokiaľ nededia poručiteľovi potomkovia, manžel samostatne v rámci tejto skupiny dedičov nededí, ale prechádza do druhej dedičskej skupiny.
  2. Ak nededia poručiteľovi potomkovia, v rámci druhej dedičskej skupiny dedí manžel, poručiteľovi rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.
  3. Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
  4. Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

ZAPOČÍTANIE DARU

Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. V prípade, ak dedia potomkovia poručiteľovho dieťaťa, započíta sa aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok.
Odlišne je upravené započítanie pri dedení zo závetu, keď sa započítanie daru do dedičstva urobí iba v prípade, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo, ak by inak obdarovaný dedič bol oproti neopomenuteľnému dedičovi neodôvodnene zvýhodnený.

ODMIETNUTIE DEDIČSTVA

Dedič má právo dedičstvo odmietnuť. Lehota na odmietnutie je spravidla jeden mesiac odo dňa, keď bol dedič o tomto práve a jeho následkoch súdom informovaný. Odmietnutie dedičstva sa vždy vzťahuje na celé dedičstvo, ktoré by inak pripadlo dedičovi a odmietnutie nie je možné odvolať. Rovnako nie je možné odvolať ani vyhlásenie dediča, že dedičstvo neodmieta.

DEDIČSKÁ NESPÔSOBILOSŤ

Okrem inštitútu vydedenia, ktorý je možné použiť iba pri neopomenuteľných dedičoch, sa pri dedení prihliada aj na osobitnú dedičskú spôsobilosť. Dedičská nespôsobilosť znamená, že dedič, na ktorého sa vzťahuje, nemôže dediť. Dedič si dedičskú nespôsobilosť môže privodiť tým, že sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo sa dopustil zavrhnutia hodného konania (napr. zničenie či sfalšovanie závetu a i.) proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Dedičská nespôsobilosť sa dá zvrátiť tým, že poručiteľ takémuto dedičovi odpustí.

- - Inzercia - -