Dnes je štvrtok, 06.október 2022, meniny má: Natália
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Zmluva o zájazde a práva cestujúceho

október 28, 2019 - 17:28
Mnohým z nás sa s príchodom leta spájajú najmä prázdniny a dovolenky. Prezeráme katalógy, vyberáme a kupujeme zájazdy a naša pozornosť sa sústreďuje najmä na destináciu, úroveň ubytovania, stravu a cenu, avšak netreba zabúdať, že s uzatvorením zmluvy o zájazde sú spojené aj ďalšie práva a povinnosti cestovnej kancelárie i cestujúceho, ktoré by sme určite nemali opomenúť.
Foto: 
shutterstock.com

Zmluvou o zájazde sa cestovná kancelária

zaväzuje, že za dohodnutú cenu obstará cestujúcemu zájazd a cestujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu. Zájazd je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu (preprava, ubytovanie, prenájom motorových vozidiel a pod.) kúpených na účel tej istej cesty.

PRÁVO NA INFORMÁCIE:

Cestovná kancelária, resp. cestovná agentúra predávajúca zájazd, je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy, poskytnúť cestujúcemu jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom informácie vymenované v § 14 zákona
č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu.

Cestovná kancelária, resp. cestovná agentúra je povinná b ezo dkladne po uzatvorení zmluvy o zájazde odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy na tr vanlivom nosiči (napr. na papieri, emailom, a pod.) a následne v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu poskytnúť cestujúcemu potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, informácie o plánovaných časoch odchodu aleb o o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných časoch zastávok, dopravných spojení a príchodu na cieľové miesto alebo miesta.

PRÁVO NA POSTÚPENIE ZMLUVY O ZÁJAZDE:

Cestujúci má právo oznámiť cestovnej kancelárii, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba. Oznámenie je p otrebné urobiť na trvanlivom nosiči a to najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu, pričom súčasťou oznámenia musí byť aj súhla nového cestujúceho. Iba včasným doručením riadneho oznámenia o p ostúpení zmluvy dôjde k postúpeniu zmluvy o zájazde. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich cestovná kancelária informuje.

ZMENA CENY ZÁJAZDU:

V zmluve o zájazde je možné dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu, zároveň však musí byť vopred určený sp ôsob výp očtu zvýšenia ceny. Zvýšiť cenu zájazdu je možné len v dôsledku zmeny ceny prepravy vyplývajúcej zo zmeny cien pohonných hmôt, zmeny výšky daní a poplatkov za služby cestovného ruchu alebo zmeny výmenných kurzov. Súčasne však musí zmluva obsahovať aj právo cestujúceho na zníženie ceny zájazdu, ak naopak dôjde k zníženiu vyššie uvedených nákladov. Oznámenie o zvýšení ceny zájazdu musí cestovná kancelária zaslať cestujúcemu sp olu s odôvodnením a výpo čtom najmenej 20 dní pred začatím zájazdu, inak nemá nárok na úhradu vyššej ceny za zájazd a bude platiť pôvodne dohodnutá cena.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

Cestujúci má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím zájazdu. Cestujúcemu však v prípade o dstúpenia o d zmluvy môže vzniknúť povinnosť zaplatiť cestovnej kancelárii odstupné. Ak o dstupné nie je v zmluve dohodnuté, jeho výška sa vypo číta ako cena zájazdu znížená o súčet úspor y nákladov za neposkytnuté služby cestovného ruchu a príjmov z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Cestujúci môže žiadať o poskytnutie odôvodnenia výšky odstupného.

Cestujúci nemá povinnosť zaplatiť odstupné ak:

  • vo zvolenej destinácii, resp. v jej bezprostrednej blízkosti, dôjde k mimoriadnym a neodvrátiteľným okolnostiam (napr. vojna, prírodná katastrofa a po d.),
  • zmluva o zájazde bola uzavretá mimo predajného miesta cestovnej kancelárie a cestujúci odstúpi do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Neplatí to však bezvýnimočne, keďže pri tzv. „last minute“ zájazdoch môže byť právo cestujúceho „bezplatne“ odstúpiť od zmluvy vylúčené.

PRÁVA PRI ZLE POSKYTNUTÝCH SLUŽBÁCH:

Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je p oskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, právnymi predpismi alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na p onuku a zvyklosti dôvodne očakával a cestujúci túto skuto čnosť bezo dkladne oznámi cestovnej kancelárii, má cestujúci ďalšie práva, ako napr. právo na vykonanie nápravy a uvedenie služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde či dôvodným očakávaním cestujúceho, právo na poskytnutie náhradných služieb rovnakej alebo vyššej kvality a to bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, právo na poskytnutie náhradných služieb nižšej kvality s ponukou primeranej zľavy, právo na poskytnutie zľavy, právo na odstúpenie od zmluvy bez odstupného. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu alebo ak sa zájazd neuskutočnil, o do dňa, keď sa mal skončiť podľa zmluvy.
Cestujúci sa nemôže vzdať svojich práv, ktoré mu zákon č. 170/2018 Z. z. priznáva, a preto akékoľvek zmluvné dojednania alebo vyhlásenia cestujúceho, ktorými sa vzdáva svojich práv, ktorými tieto práva obmedzí alebo ktor ými sa tento zákon obchádza, sú neplatné.

- - Inzercia - -