Dnes je piatok, 12.august 2022, meniny má: Darina
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Novela obchodného zákonníka a zmeny v obchodnom registri

november 28, 2019 - 15:00
Národná rada schválila zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým dochádza s účinnosťou od 1. októbra 2020 k ďalšej novelizácii Obchod-ného zákonníka a zákona o obchodnom registri.
Foto: 
shutterstock.com

Účelom novelizácie je zlepšenie fungovania obchodného registra. Toho sa má dosiahnuť napríklad tým, že sa zavádza výlučne elektronická podoba podávania návrhov, t. j. návrhov na prvozápis, zmenu i výmaz subjektu, námietok voči odmietnutiu vykonania zápisu a, samozrejme, všetkých príloh. Návrhy podané v listinnej podobe sa už nebudú akceptovať a obchodný register na ne nebude prihliadať. Jedinou výnimkou, keď bude možné podať niektorú z príloh k návrhu v listinnej podobe bude prípad, ak povaha alebo veľkosť listiny neumožňuje jej podanie v elektronickej podobe spolu s návrhom. V takom prípade sa však k návrhu musí priložiť písomné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie dôvod, pre ktorý listina nemohla byť podaná v elektronickej podobe spolu s návrhom a samotná listina sa musí registrovému súdu doručiť do 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis.

K optimalizácii obchodného registra majú prispieť aj ďalšie opatrenia, ktorými sa zníži počet subjektov, ktoré sa do obchodného registra zapisujú. Napr. fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sa v súčasnosti môžu dobrovoľne registrovať aj v registri, už podľa novely túto možnosť mať nebudú a navyše tí, ktorí sú už v obchodnom registri zaregistrovaní, budú z neho vymazaní.
Rovnako dôjde postupne aj k výmazu právnických osôb, ktoré si nesplnili povinnosť vykonať premenu menovi- tej hodnoty vkladov spoločníkov a základného imania na menu euro a to ani v dodatočnej lehote do 1. decembra 2020.

Na druhej strane sa však bude podľa novely v obchodnom registri evidovať oproti súčasnosti viac údajov. Novými údajmi, ktoré sa budú povinne do obchodného registra zapisovať, bude údaj o dobe, na ktorú sa spoločnosť založila, pri spoločníkoch – fyzických osobách sa bude okrem mena, priezviska a bydliska zapisovať aj dátum narodenia a rodné číslo, prípadne iné identifikačné údaje, ak rodné číslo nie je pridelené, a pri spoločníkoch – právnických osobách sa bude zapisovať okrem obchodného mena a sídla aj identifikačné číslo.

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky údaje požadované zákonom, sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov s novelizovaným zákonom o obchodnom registri spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021.

Novelou zároveň dochádza k sprísneniu podmienok pre založenie s.r.o. a pre dispozíciu s obchodným podielom pre osobu, proti ktorej sa vedie exekúcia. Osoba, proti ktorej sa vedie exekúcia, nebude môcť založiť s.r.o., nebude môcť nadobudnúť obchodný podiel v s.r.o., svoj obchodný podiel v s.r.o. previesť a nebude môcť byť ani konateľom s.r.o.

V súvislosti s preukazovaním oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo jej časť ako sídlo spoločnosti či miesto podnikania sa pre súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej zápisom ako sídla, resp. miesta podnikania, pridáva podmienka osvedčeného podpisu vlastníka takejto nehnuteľnosti.
Sprísňuje sa aj postih za neukladanie účtovných závierok do zbierky listín. V súčasnosti môže súd rozhodnúť o zrušení spoločnosti v prípade, ak nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe. Podľa novej právnej úpravy bude môcť súd rozhodnúť o zrušení spoločnosti, ak je spoločnosť v omeškaní s uložením účtovnej závierky do zbierky listín viac ako šesť mesiacov.
Rozsiahlou úpravou prešla aj právna úprava likvidácie spoločnosti.

Kontaktné údaje:

www.aks.sk, [email protected], +421 2 323 543 90

- - Inzercia - -