Dnes je štvrtok, 18.august 2022, meniny má: Elena, Helena
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Mediácia

jún 06, 2019 - 17:28
Už niekoľko rokov je v právnom poriadku Slovenskej republiky upravený inštitút mediácie ako alternatívna možnosť k súdnemu riešeniu sporov. V našom najnovšom článku si povieme, čo je mediácia, aké sú jej výhody a kedy ju možno využiť.
Foto: 

Podľa § 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii je mediácia mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Mediácia je založená na dobrovoľnosti a ľudia, čo majú medzi sebou konflikt, ktorý nevedia vyriešiť sami, sa môžu slobodne rozhodnúť, že sa o vyriešenie pokúsia prostredníctvom mediácie.
V procese mediácie má dôležité postavenie mediátor, ktorý svojimi odbornými znalosťami a praktickými zručnosťami vedie strany sporu k nájdeniu spoločného riešenia konfliktu. Úlohou mediátora nie je spor rozhodnúť, ale pomôcť k tomu, aby strany sporu našli praktické riešenie konfliktu a dospeli k vzájomnej dohode o vyriešení sporu k spokojnosti oboch strán. V konečnom dôsledku sú tak za vyriešenie sporu zodpovedné samotné sporné strany a je vyššia pravdepodobnosť, že takto uzavretú dohodu budú následne dobrovoľne dodržiavať.

Ďalšími nezanedbateľnými výhodami mediácie, napr. v porovnaní so súdnym konaním, sú:

 • vyššia flexibilita,
 • neformálnosť,
 • rýchlosť vyriešenia sporu,
 • nižšie nálady.

Mediáciu môžu využiť fyzické aj právnické osoby. Túto formu urovnávania sporov je vhodné použiť tam, kde je dôležité rýchle vyriešenie sporu, zachovanie dobrých vzťahov medzi stranami aj do budúcnosti, prípadne zachovanie dôvernosti procesu riešenia sporu.

Na mediáciu sú vhodné najmä:

 • občianskoprávne spory (napr. o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o vrátenie daru, o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, spotrebiteľské spory a i.),
 • manželské, partnerské a rodinné spory (napr. vo veci určenia otcovstva, o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, o vyživovacej povinnosti a i.),
 • pracovné a pracovnoprávne spory (napr. o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru, o náhrade škôd v pracovnoprávnych vzťahoch, spory medzi zamestnancami navzájom a i.),
 • obchodné a obchodnoprávne spory (napr. spory medzi spoločníkmi obchodných spoločností, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, spory ohľadne pohľadávok, a i.).

Mediácia má široké možnosti využitia a záleží len na stranách sporu, či sa rozhodnú pre riešenie ich kon-fliktu mediáciou. Základným predpokladom využitia mediácie sa tak stáva dobrovoľné rozhodnutie všetkých strán využiť túto formu riešenia sporu. Snaha a ochota strán nájsť prostredníctvom vzájomnej komunikácie, vyjasnenia názorov, postojov či pocitov a spolupráce tak bude spravidla viesť k takému výsledku, ktorý je pre nich prijateľnejší, než keby vo veci autoritatívne rozhodol súd. Zároveň tak mediácia pomáha udržať a niekedy aj zlepšiť vzťahy medzi stranami.
Mediáciu možno využiť kedykoľvek – pred súdnym sporom, ale aj počas neho. Využitie inštitútu mediácie môže navrhnúť aj samotný súd.

Nezastupiteľné postavenie v mediácii má mediátor. Mediátorom je fyzická osoba zapísaná vo verejne prístupnom registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

V procese mediácie vystupuje mediátor ako nezávislá, nestranná a neutrálna osoba.
Mediácia sa začína uzavretím dohody o začatí mediácie a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom, prípadne jej uložením v Notárskom centrálnom registri listín. Zápis dohody o začatí mediácie do knihy mediácií, resp. jej uloženie v registri listín, ako aj zápis o skončení mediácie, resp. uloženie potvrdenia o skončení mediácie do registra listín, sú dôležitý okamih z pohľadu plynutia premlčacej doby a preklúzie. Začatie mediácie má rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde. Osoby zúčastnené na mediácii sa tak nemusia obávať, že im uplynie premlčacia doba či prekluzívna lehota na uplatnenie ich nároku na súde, v prípade, ak mediácia nebude úspešná a budú si chcieť uplatniť svoje nároky na súde.

Mediácia sa skončí úspešne, ak zúčastnené strany nájdu vzájomne akceptovateľné riešenie a uzatvoria písomnú dohodu, ktorá vznikla ako výsledok mediácie. Takáto dohoda je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Aby však bola takáto dohoda aj právne vykonateľná – t. j. aby mohla oprávnená osoba podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie na základe takejto dohody – je potrebné, aby bola dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom.

Vzhľadom na dobrovoľnosť mediácie sa mediácia môže skončiť aj inak ako uzatvorením dohody. Okrem iného môže mediácia skončiť napríklad:

 • písomným vyhlásením mediátora, že mediácia nebude pokračovať,
 • dňom doručenia vyhlásenia zúčastnenej strany mediátorovi, že mediácia je skončená,
 • predložením sporu, ktorý je predmetom mediácie na rozhodnutie súdu.

V prípade mediácie spotrebiteľského sporu sa mediácia skončí aj uplynutím 90 dní a v ostatných prípadoch uplynutím 6 mesiacov od začatia mediácie, pričom v prípadoch menovaných v druhom rade majú zúčastnené osoby možnosť dohodnúť sa, že mediácia môže trvať aj dlhší čas.
Okrem postavenia mediátora upravuje zákon o mediácii aj mediačné centrá. Ide o právnické osoby združujúce jednotlivých mediátorov, ktorí prejavia záujem vykonávať činnosť pre konkrétne mediačné centrum. Register mediačných centier vedie Ministerstvo spravodlivosti SR a rovnako ako register mediátorov je prístupný na webových stránkach ministerstva.

- - Inzercia - -