Dnes je štvrtok, 18.august 2022, meniny má: Elena, Helena
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Spotrebiteľské zmluvy

jún 10, 2019 - 08:00
Spotrebiteľské zmluvy sú bežná súčasť každodenného života a hoci si to často ani neuvedomujeme, uzatvárame ich častejšie ako akékoľvek iné zmluvy.
Foto: 

O spotrebiteľskú zmluvu pôjde napríklad pri uzatvorení zmluvy na dodávku elektrickej energie, zmluvy s mobilným operátorom či pri nákupe v obchode.
Spotrebiteľské zmluvy sa od iných zmlúv v mnohom odlišujú a to najmä z dôvodu ochrany jednej zo zmluvných strán – spotrebiteľa.
Spotrebiteľskou zmluvou je v zmysle Občianskeho zákonníka každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Pre určenie, či sa zmluva považuje za spotrebiteľskú, je rozhodujúce postavenie zmluvných strán, ktoré zmluvu uzatvorili. Jednou so zmluvných strán musí byť spotrebiteľ. Občiansky zákonník definuje spotrebiteľa ako fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Druhou zmluvnou stranou spotrebiteľskej zmluvy musí byť dodávateľ, ktorým je podľa Občianskeho zákonníka osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Dodávateľom môže byť fyzická aj právnická osoba.
Ak teda dôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi dodávateľom a spotrebiteľom, vždy pôjde o spotrebiteľskú zmluvu.
Spotrebiteľská zmluva môže byť uzatvorená v rôznej forme – ústne, písomne či konkludentne (nevýslovným prejavom vôle, mlčky). Avšak, pokiaľ právne predpisy pre konkrétny typ zmluvy požadujú, aby bola uzatvorená aj v určitej právnej forme, táto musí byť dodržaná, inak by zmluva bola neplatná.

Jedným z podstatných špecifík spotrebiteľských zmlúv, oproti iným zmluvám, je nerovnovážne postavenie zmluvných strán. V zásade treba vždy predpokladať, že spotrebiteľ je v takomto zmluvnom vzťahu slabšou a znevýhodnenou stranou, a preto mu právny poriadok Slovenskej republiky poskytuje dodatočnú ochranu, ktorej účelom je práve obnovenie rovnovážneho postavenia zmluvných strán.
Spotrebiteľské zmluvy sú zásadne zmluvami odplatnými, keď dodávateľ dodáva spotrebiteľovi tovar alebo službu za odplatu poskytovanú mu spotrebiteľom.

Iným špecifikom týchto zmlúv je, že ide spravidla o zmluvy, k uzatvoreniu ktorých dochádza opakovane s väčším množstvom spotrebiteľov, pričom dodávateľ má vo väčšine prípadov zmluvy už vypracované a spotrebiteľ nemá v podstate možnosť ich obsah individuálne ovplyvniť.
K základným prvkom ochrany spotrebiteľa patrí generálny zákaz použitia neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

Neprijateľnou zmluvnou podmienkou je akékoľvek ustanovenie zmluvy, ktoré spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a v povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.

Za neprijateľné zmluvné podmienky zákon považuje napr. ustanovenia, ktoré:

  • • vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za va- dy alebo zodpovednosti za škodu,
  • • umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú,
  • • umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluv-né podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,
  • • požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,
  • • požadujú, aby spotrebiteľ poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyššej, ako je výška jeho záväzku vyplý- vajúca zo spotrebiteľskej zmluvy v čase uzavretia dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa,

a iné, tak ako sú príkladom uvedené v § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka
Neprijateľné zmluvné podmienky sú neplatné.

Ďalšia ochrana je spotrebiteľovi poskytovaná napríklad aj tým, že je zo zákona neprípustné (zakázané), aby spotrebiteľ zabezpečil splnenie svojho záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva alebo zmenkou, či tým, že odplata za poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi nesmie prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotre-biteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať a ktorú upravuje vykonávací predpis. Obe uvedené ustanovenia mali výrazný vplyv na ochranu spotrebiteľov najmä v súvislosti s poskytovaním pôžičiek nielen nebankovými subjektami.

Ustanovenia právnych predpisov o spotrebiteľských zmluvách sa musia použiť vždy, ak je to na prospech spotrebiteľa ako zmluvnej strany a akékoľvek dohody, či zmluvné ustanovenia, ktoré by uvedené vylučovali, či obmedzovali sú považované za neplatné.
Spotrebiteľ sa nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu právne predpisy o ochrane spotrebiteľa priznávajú, či inak si zhoršiť svoje postavenie.

- - Inzercia - -