Dnes je štvrtok, 18.august 2022, meniny má: Elena, Helena
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Ochrana spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

máj 17, 2019 - 11:27
Dnešná doba prináša čoraz častejšie nakupovanie prostredníctvom internetu. Zmluvné vzťahy, ktoré pri takomto predaji tovarov či služieb vznikajú, majú určité osobitosti, ktoré si vyžadujú aj osobitnú právnu úpravu z pohľadu ochrany spotrebiteľa.
Foto: 
shutterstock.com

Uzatváranie zmlúv na diaľku medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ako aj uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, podlieha právnej úprave podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon“), ktorá okrem iného umožňuje spotrebiteľovi odstúpenie od zmluvy do 14 dní.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa. Ide teda o zmluvy uzatvorené najmä prostredníctvom e-shopu, emailu, faxu či telefónu.
Zmluvou uzavretou mimo pre- vádzkových priestorov predávajúceho sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom

  1. uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádz-kovým priestorom predávajúceho,
  2. na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
  3. uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo
  4. uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

Pod pojmom prevádzkový priestor je pritom potrebné rozumieť prevádzkareň alebo iný priestor, kde predávajúci zvyčajne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, čiže miesto, kde zvyčajne predáva tovar alebo služby.

Zo zákona vyplývajú pre predávajúceho viaceré povinnosti, ku ktorým patrí aj tzv. informačná povinnosť. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy poskytnúť spotrebiteľovi v jasnej a zrozumiteľnej forme informácie podľa § 3 zákona, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ide napríklad o informácie:

  • o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby,
  • o identifikačných a kontaktných údajoch predávajúceho a miesta, kde je možné uplatniť reklamáciu,
  • o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane prípadných daní, o nákladoch na dopravu či poš-tovné, ak

je možné ich vopred ur-čiť,

  • o platobných a dodacích podmienkach, lehote dodania, postupe pri reklamácii,
  • o informácii o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a iné.

Po uzavretí zmluvy na diaľku má predávajúci povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi, najneskôr spolu s dodaním tovaru alebo do začatia poskytovania služby, potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči (napr. papier, e-mail, CD). V prípade uzatvorenia zmluvy mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zodpovedá uvedenej povinnosti povinnosť odovzdať spotrebiteľovi vyhotovenie uzavretej zmluvy alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy v listinnej forme alebo na trvanlivom nosiči.
V súvislosti s právom spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy je spojená povinnosť predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľovi uľahčí prípadné využitie jeho práva na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pokiaľ bol predávajúcim o práve na odstúpenie informovaný vopred, t. j. pred uzavretím zmluvy. Ak však predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť až dodatočne, lehota na od-stúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil túto informačnú povinnosť. V prípade, ak predávajúci tieto informácie spotrebiteľovi neposkytol ani v lehote 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru či uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie až po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru či uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Právo na odstúpenie od zmluvy však nie je absolútne a zákon vymenúva aj prípady, keď spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť nemôže.
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, prípadne aj ústne, ak bola zmluva uzavretá ústne. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu naj- neskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.

Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku a predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, poštovné či iných nákladov a poplatkov. Ak bol predmetom zmluvy predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu
Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu, pričom znáša iba náklady na vrátenie tovaru.

- - Inzercia - -