Dnes je streda, 07.december 2022, meniny má: Ambróz
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Spotrebiteľské spory

máj 29, 2019 - 12:00
Podľa zásad platných pre sporové konanie majú strany sporu v konaní rovnaké postavenie, čo znamená, že môžu v rovnakej miere uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany.
Foto: 
shutterstock.com

Existuje však okruh sporov, v ktorých je rovnovážne postavenie strán narušené, nakoľko jedna zo strán sporu je považovaná za tzv. slabšiu stranu. Za účelom ochrany slabšej strany a vyváženia jej prirodzeného nerovnovážneho postavenia v spore, obsahuje Civilný sporový poriadok osobitnú úpravu procesného postupu. Medzi spory s ochranou slabšej strany patria okrem antidiskriminačných sporov a individuálnych pracovnoprávnych sporov aj spotrebiteľské spory.
Spotrebiteľský spor je definovaný ako spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľ-skou zmluvou.
Pre spotrebiteľský spor platia viaceré odchýlky od všeobecných procesných postupov.

  1. Súd má vo vzťahu k spotrebiteľovi ako slabšej strane rozšírenú poučovaciu povinnosť, ktorá spočíva v tom, že už pri prvom procesnom úkone súdu voči spotrebiteľovi má súd povinnosť poučiť spotrebiteľa o možnosti dať sa zastúpiť, o jeho procesných právach a povinnostiach, o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv.
  2. Spotrebiteľ sa môže dať v konaní zastúpiť nielen napr. advokátom alebo Centrom právnej pomoci, ale aj právnickou osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa. V súvislosti s výberom zástupcu pre konanie je potrebné zdôrazniť, že pri zastúpení spotrebiteľa advokátom stráca spotrebiteľ postavenie slabšej strany z dôvodu, že spotrebiteľ takto disponuje kvalifikovanou právnou pomocou a nie je ďalej žiaduce a ani potrebné poskytovať mu v konaní osobitnú ochranu.
  3. V zmysle všeobecnej procesnej úpravy môže súd za účelom zvýšenia hospodárnosti spojiť viacero vecí do jedného konania, ak tieto konania spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých strán. V prípade spotrebiteľských sporov je spojenie vecí možné iba v prípade, že predmetom spojenia sú spotrebiteľské spory. Spojením spotrebiteľského sporu s iným sporom, ktorý nemá povahu spotrebiteľského sporu, by mohlo dôjsť k zmareniu účelu ochrany spotrebiteľa a preto aj v prípade, že je na súde vzájomnou žalobou uplatnený nárok, ktorý nie je spotrebiteľským sporom, má súd povinnosť takýto nárok vylúčiť na samostatné konanie.
  4. Zmena žaloby ako procesný úkon strany sporu, ktorým sa napr. rozširuje žalovaný nárok, sa v spotrebiteľských sporoch nepripúšťa v prípade, ak žalovaným je spotrebiteľ. V prípade, ak je spotrebiteľ v spore žalobcom, dispozičné oprávnenie zmeniť ním podanú žalobu mu ostáva zachované.
  5. V súvislosti s dokazovaním sa v spotrebiteľských sporoch namiesto všeobecne používaného prejednacieho princípu použije vyšetrovací princíp. Rozdiel spočíva v tom, že kým pri použití prejednacieho princípu súd vykoná iba dôkazy, ktoré navrhli strany sporu, pri vyšetrovacej zásade môže súd vykonať aj tie dôkazy, ktoré spotrebiteľ nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. V takom prípade si súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí taký dôkaz.
  6. Ďalšou z odchýlok súvisiacich s dokazovaním v spotrebiteľských sporoch je vylúčenie použitia sudcovskej a zákonnej koncentrácie vo vzťahu k strane sporu, ktorá je spotrebiteľom. Spotrebiteľ tak môže súdu predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, na rozdiel od dodávateľa, ktorý je tak povinný urobiť skôr, t.j. do momentu určeného zákonom alebo sudcom, inak sa vystavuje riziku, že súd na neskôr predložené dôkazy nemusí prihliadnuť.
  7. Na prejednanie spotrebiteľského sporu súd v zásade vždy nariadi pojednávanie. Pokiaľ však súd rozhoduje vo veci rozsudkom pre zmeškanie v prospech spotrebiteľa alebo ak ide iba o otázku jednoduchého právneho posúdenia veci, skutkové tvrdenia strán nie sú sporné a hodnota sporu bez príslušenstva neprevyšuje 1 000 eur, nie je potrebné pojednávanie nariaďovať.
  8. Pri spotrebiteľských sporoch nemôže súd vydať platobný rozkaz, ak je žalovaným spotrebiteľ a ak spotrebiteľská zmluva alebo iné zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou obsahujú zmluvnú podmienku, ktorá je neprijateľná. Rovnako nie je prípustné vydať rozsudok pre zmeškanie, ak by znel v neprospech spotrebiteľa.
  9. V súvislosti s neprijateľnými zmluvnými podmienkami, o ktorých sme písali už v predchádzajúcom článku, môže súd aj bez návrhu v rozsudku vysloviť, že určitá zmluvná podmienka používaná dodávateľom v spotrebiteľskej zmluve alebo v iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou je neprijateľná.

Na konanie o spotrebiteľskom spore je okrem všeobecného súdu žalovaného príslušný aj okresný súd, v ktorého obvode má trvalý pobyt spotrebiteľ ako žalobca.

V súvislosti so spotrebiteľskými spormi obsahuje Civilný sporový poriadok ešte samostatnú úpravu konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach. Na rozdiel od vyššie uvedených spotrebiteľských sporov, ktoré sa viažu ku konkrétnej spotrebiteľskej zmluve, v konaní o abstraktnej kontrole súd skúma neprijateľnosť zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve alebo v iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a nekalé obchodné praktiky nezávisle od okolností konkrétneho prípadu.

Žalobu v tejto veci môže podať iba právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa a orgán dohľadu podľa osobitného predpisu. Tieto konania prejednávajú v prvej inštancii iba Krajský súd v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Aj v tomto type konania sa v súvislosti s dokazovaním bude uplatňovať vyšetrovacia zásada a nebude sa uplatňovať sudcovská koncentrácia, avšak zákonná koncentrácia konania sa aplikovať bude. Ak súd žalobe vyhovie, vo výroku rozsudku určí neprijateľnosť zmluvnej podmienky alebo určí, že obchodná praktika je nekalá. Zároveň zakáže žalovanému používať túto zmluvnú podmienku alebo zmluvnú podmienku s rovnakým významom vo všetkých spotrebiteľských zmluvách alebo v iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľ-skou zmluvou alebo žalovanému zakáže používať nekalú obchodnú praktiku.

- - Inzercia - -