Dnes je sobota, 15.august 2020, meniny má: Marcela
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

Škola na mieru

február 04, 2011 - 13:11
Rodiny budúcich prváčikov sú v týchto dňoch plné vzrušenia. Zápis do školy je prvým významným krokom v živote šesťročného človiečika, ale o tom, akým smerom sa vyberie, ešte rozhodujú rodičia.
Jedenásteho a dvanásteho februára sa uskutoční zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka. Deti, ktoré do začiatku budúceho školského roka dovŕšia šesť rokov, by mali rodičia zapísať do ZŠ v školskom obvode podľa trvalého bydliska. Do septembra je potom ešte dosť času na to, aby požiadali o odklad školskej dochádzky, ak testy školskej zrelosti ukážu, že dieťa nie je ešte dostatočne zrelé, alebo sa rozhodli pre niektorú zo škôl, ktorá bude viac vyhovovať jeho potrebám  a záujmom. Pretože nie je škola ako škola, aj základné školy sa od seba mierne odlišujú akcentovaním niektorých predmetov, zameraním mimoškolskej činnosti a športov, alebo triedami pre deti so špeciálnymi potrebami.

Pre zdravotne oslabené
Detí s ochoreniami dýchacích ciest ustavične pribúda. Preto niet divu, že o špeciálne triedy pre zdravotne oslabené deti na ŽŠ Černyševského 8 je veľký záujem. Prednostne sem prijímajú deti z Petržalky a v prípade, že je voľné miesto, vyjdú v ústrety aj deťom z iných časti Bratislavy.
„Takéto deti zvyknú v bežných triedach často trpieť nádchami a infektami, preto sme sa pred niekoľkými rokmi rozhodli zriadiť osobitné triedy pre deti s ochoreniami dýchacích ciest,“ vysvetľuje riaditeľka školy Magdaléna Benková. Garantkou projektu je od jeho začiatku imunoalergolička a riaditeľka Združenia astmatikov SR MUDr. Klára Kossárová. „V špeciálnych triedach je maximálne dvanásť žiakov, ktorí sedia v laviciach po jednom, aby sa znížilo riziko prenášania infektov, sú tu biele  tabule, na ktoré sa píše fixkami, aby deti nemuseli dýchať prach z kriedy, v triedach sú zvlhčovače a čističe vzduchu, živé kvetiny sa vyberajú len po dohode s lekárkou,“ vymenúva riaditeľka školy. „Po troch mesiacoch obyčajne badať u detí zlepšenie ich zdravotného stavu, menej vymeškávajú zo školy. Aj keď ich tu neliečime, prispievame k ich psychickej pohode a lepšiemu zaradeniu do života.“

Do špeciálnych tried sa prijímajú deti na základe odporúčania odborného lekára - imunológa, alergológa. V každom ročníku je jedna takáto trieda a v prípade, že je voľné miesto, možno na odporúčanie lekára prijať dieťa aj do vyššieho ročníka.
V tejto škole vychádzajú v ústrety aj deťom s poruchami trávenia. Malí diabetici alebo deti s bezlepkovou diétou sa vzdelávajú v bežných triedach, ale v školskej jedálni im pripravia diétnu stravu.

Deti s poruchami učenia
V Základnej škole na Tupolevovej 20 mali už dávnejšie triedy pre deti s poruchami komunikácie a neskôr sa pridali aj poruchy učenia - dyslexia (porucha čítania), dysgrafia (porucha písania), dysortografia ) porucha pravopisu, dyskalkúlia (porucha matematických schopností). Tieto poruchy sa môžu vyskytnúť u detí, ktorých intelekt je v norme. Ak sa s nimi správne pracuje, naučia sa so svojou poruchou „narábať“ a neskôr úspešne študovať hoci aj na vysokej škole. Pri nesprávnom vedení však takéto deti často trpia, v škole zle prospievajú a sú označované za „hlúpe“. V ZŠ na Tupolevovej sú ako jedinej  v Bratislave vytvorené na prvom stupni špeciálne triedy pre deti s poruchami učenia.

Na rozdiel od poruchy komunikácie sa porucha učenia pred nástupom do prvej triedy nemusí ešte prejaviť.  Do prvých tried sem preto často zaraďujú deti, ktoré „prepadli“ v inej škole, kde sa ich porucha prejavila, a začínajú odznova - pod odborným vedením špeciálnych pedagógov, v úzkej spolupráci s rodičmi. Špeciálne triedy pre deti s poruchami komunikácie a učenia sú len na prvom stupni, pretože neskôr sa deti väčšinou už môžu zaradiť do bežných tried. Niekedy už testy školskej zrelosti ukážu, že budúci školák má poruchu učenia - vtedy môžu rodičia na odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie požiadať o zaradenie do špeciálnej triedy už od prvého ročníka. Do špeciálnych tried sa na základe odporúčania psychológa prijímajú deti do druhého, tretieho a výnimočne aj do štvrtého ročníka, ale ako pri každej poruche, aj tu platí, že čím skôr sa s ňou začne pracovať, tým viac trápenia si ušetrí dieťa aj rodičia.

S intelektovým nadaním

Mať doma malého génia neznamená pre rodičov vždy len samú radosť. Deti, obdarené nadpriemerným intelektom, mávajú neraz problémy v sociálnych vzťahoch, často sú hyperaktívne a výnimkou nie sú u nich ani poruchy zo spektra autistických porúch. Vyžadujú si špecifický pedagogický prístup a považujú sa za žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V Petržalke funguje pre takéto deti súkromná základná škola na Znievskej ulici. Prijímajú sa sem deti na odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na základe absolvovania intelektových testov. Ak to odporučí aj pediater, môžu prijať aj dieťa pred dovŕšením šiesteho roka, alebo sa môže stať, že prváka, ktorý nastúpi ako šesťročný, v priebehu školského roka posunú do druhej triedy.

Ako v iných špeciálnych školách, aj tu je v triedach na prvom stupni maximálne dvanásť a na druhom šestnásť žiakov, aby sa im pedagógovia mohli individuálne venovať. Na prvom stupni učia vo všetkých triedach špeciálni pedagógovia, ktorí poznajú a vedia narábať s problémovými oblasťami a diagnózami. Ich práca je náročná, lebo tieto deti sú veľmi živé, zvedavé, spravidla odmietajú autoritatívny prístup, sú to silné individuality. Ťažko prijímajú prehru a názory iných. Preto škola podporuje voľnočasové aktivity, ktoré učia deti spolupracovať v kolektíve.
Aj rodičia, ktorých deti prejavujú nadpriemerné nadanie, sú podľa zákona povinní zapísať ich do školy podľa miesta trvalého bydliska. Neskôr po absolvovaní testov a odporúčaní psychológa môžu podať žiadosť o prijatie dieťaťa do tejto špeciálnej školy.

Autor: Ľudmila Grodovská
Foto: Peter Orság, archív ZŠ Černyševského

- - Inzercia - -